สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาจำกัด สามารถส่งเอกสารกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินได้

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาจำกัด สามารถส่งเอกสารกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

speaker1