ระเบียบสหกรณ์

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

 

 

 

 

 
 
 speaker1