แบบฟอร์มทั้งหมด

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 

 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
 แบบฟอร์มลาออกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

 

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง) 
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ  
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ  
       

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มเพิ่ม ลด หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา  

 

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2563 
 แบบฟอร์มใบส่งเช็ค 
 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ  
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณะประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก  
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณะประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัว 
สมาชิก 
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณะประโยชน์ การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย  
       

 

หนังสือยินยอมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน เพื่อส่งชำระฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ         หรือเงินได้อื่นที่พึ่งได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้เเก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ               ฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ 
การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน     
การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารกรุงไทย     


 

 

ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 

 

 

speaker1