แบบฟอร์มทั้งหมด

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 

 แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก-ประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

 แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก-ประเภทสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

 
 แบบฟอร์มลาออกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา      

 

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง)     
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ      
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ   

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มการขอ เพิ่ม ลด งดหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา         

 

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มใบส่งเช็ค     
 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ใบมอบฉันทะ)      
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ   
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก      
บบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก     
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
   
 แบบคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
       (กรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID)) 
 
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิกและหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์   

 

 

 

หนังสือยินยอมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเพื่อส่งชำระฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า     

 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ หรือ

 เงินอื่่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้เเก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

     ฝ่ายรัฐสภา จำกัด  

   
การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน     

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้สามัญ                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้สามัญกู้หุ้น 4.75
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 4.75
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00