ประกาศสหกรณ์

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

 ประกาศเรื่องวงเงินกู้ 
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555 

 

 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ พ.ศ. 2558
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563     

 

speaker1