ประกาศสหกรณ์

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

 ประกาศ เรื่องวงเงินกู้     
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555     

 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559     
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ พ.ศ. 2558    
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563     
 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   

 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฉลองครบรอบ ๔๗ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (๓๖ เดือน) 

 
 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่ 1_2565  
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน   

                                                                                                                                  speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00