ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ฉบับอัพเดท) 
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ฉบับย่อสรุปสาระสำคัญ)

 

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554

 speaker1