ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563

 

speaker1