คณะกรรมการ

นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์

ประธานกรรมการ

นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์
ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา ประสพสุข
ที่ปรึกษา

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางจันทร์ฉาย ใบบัง

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว

กรรมการ

นายชาติชาย เนื่องนิยม

กรรมการ

นายนพรัตน์ ทวี

กรรมการ

นายปกาสิต จำเรือง

กรรมการ

นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์

กรรมการ

นางสาวสิริธร ลิมปพยอม

กรรมการ

นายเอกชัย บุดสีนนท์

กรรมการ

นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง

กรรมการ

นายวิเชียร บัวบาน

กรรมการ

นายวิจิตต์ จันทะโสม

กรรมการ

นางสาวดวงเดือน จันทศร

กรรมการและเหรัญญิก

นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์

กรรมการและเลขานุการ

นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง

รองประธานกรรมการ คนที่ 2