สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารโปร่งใส นำสมัยเทคโนโลยี

ระบบสมาชิกออนไลน์

ตารางแสดงเงินกู้

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

บริการเงินฝาก

ผลการดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน 
เงินกู้สามัญ 
เงินกู้สามัญกู้หุ้น 
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 
เงินกู้เพื่อการศึกษา 
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว 
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน 
เงินกู้เพื่อการสมรส

4.75
6.00
4.75
6.00
6.00
6.00
6.00
4.75
6.00
6.00
6.00
6.00

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน

2.50
3.00
3.00