เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

นางสาววรัลชญาน์ เจริญทัศนาวิชญ์

ผู้จัดการ

นางสาวรศิกาญจน์ ปัญจศรัญวิทย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวกัญญารัตน์ ตะพัง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนภัสสร สาดประดับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงกมล แดงกัน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววรรณฤดี แก่นสุข

เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีสหกรณ์

นางสาวธัญภา ศรีสุขดี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์

นางอรวีณา สุขเกษม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์

นางสาววีรดา ปลื้มถนอม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์