ภาพกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ ประจำปี 2563