ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่าย 12 ก.ค. 62 (ฝั่ง สว.)