ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 3-2563

การประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน ครั้งที่ 3/2663 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ มติอนุกรรมการฯ ให้เสนอการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวเข้าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป