ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3-2563

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย Website, Facebook Fan Page, Facebook และ Line Application

โดยในเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิก ดังนี้
1) ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ

2) ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ

3) สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

4) มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

5) ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

6) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

7) การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

8) สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ ซื้อโทรศัพท์มือถือภายใต้โครงการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา