ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน ประชุม ครั้งที่ 2/2663 วันที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์

สรุปผลการประชุม ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
1. รับทราบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2.รายงานการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประจำเดือนเมษายน 2563
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ จำนวน    43 ราย  จำนวนเงิน 15,108,400  บาท หักชำระหนี้เดิม จำนวนเงิน  8,806,564 บาท  คงเหลือจ่ายเงินจำนวน  6,301,836  บาท
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน จำนวน  6 รายจำนวนเงิน 7,334,400  บาท หักชำระหนี้ จำนวนเงิน  2,850,810 บาท คงเหลือจ่าย จำนวนเงิน 4,483,590  บาท
3.พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลี้องนี้สินเป็นหลักการ จำนวน 41 ราย เมื่อมีจำนวนเงินจะพิจารณาจ่ายต่อไป
มติอนุกรรมการฯ ให้เสนอการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวเข้าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป