ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6-2562