ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 4-2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)