ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1-2563