โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ระหว่างปิดภาคเรียนปี ๒๕๖๗