เรียนเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563