เปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหา ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้สมาชิกได้รับทราบและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าไลน์กลุ่ม (Open Chat) ใหม่ของสหกรณ์ฯ