สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ลงนาม MOU กับ ธนาคารกรุงไทย “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืน”