สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 1/2567