สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 1/2565