สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 13/2564