สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 11/2564