มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 (สมาชิกรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพักชำระหนี้)