มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 (รอบ 2)