ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ (ประเภทรถจักรยานยนต์)