ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓