ประชาสัมพันธ์ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567