ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์สหกรณ์เป็นของขวัญและของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสสำคัญ จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย