ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย กรณีสมาชิกเป็นโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)