ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณสหกรณ์ฯ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19