ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559