ข้อปฏิบัติ การเข้าใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อโควิด-19