ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565