การรับสมัครสมาชิกสมทบ (กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ)