การจัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ ประจำปี 2563