ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

            สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จัดตั้งและจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2500 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2509 เลขทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ กพร.2/2509 และเริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2509 ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภา จำกัด โดยมีสมาชิกผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้ง จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

พันเอก สงวน
ร้อยตรี ปณิธาน
นายอาสา
นายประยูร
นายบุรีรักข์
นายประเสริฐ
นายพินิต
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวกอบกูล
นางคณิน

คำวงษา
เลิศฤทธิ์
ทรัพย์อนันต์
สตาเขตร์
นามวัฒน์
ดวงวิชัย
อารยะศิริ
กังวานวิบูล
ศรานนท์
บุญสุวรรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 181 ราย และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น

” สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ”
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2536

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส นำสมัยเทคโนโลยี

พันธกิจ / เป้าประสงค์ / ค่านิยมองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาองค์กร
2. เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สมาชิกมีความศรัทธา เชื่อมั่นในสหกรณ์
2. การบริการสมาชิก ที่ทันสมัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์

ค่านิยมองค์กร (Cooperatives Values)

“สหกรณ์ มุ่งมั่น ดูแล รักษาผลประโยชน์สมาชิก”