ข้อบังคับและระเบียบ

ระเบียบสหกรณ์

Select some options
filter-Cooperative
filter-Cooperative

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ฉบับย่อสรุปสาระสำคัญ)

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ฉบับอัพเดท) 

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ฉบับย่อสรุปสาระสำคัญ)

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน (ฉบับอัพเดท) 

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน (ฉบับย่อสรุปสาระสำคัญ)