ประกาศสหกรณ์

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

 ประกาศ เรื่องวงเงินกู้     
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555     

 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559     
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ พ.ศ. 2558    
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563     
 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   

 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฉลองครบรอบ ๔๗ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (๓๖ เดือน) 

 

                                                                                                                                  speaker1