ประกาศสหกรณ์

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

 ประกาศ เรื่องวงเงินกู้ 
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555 

 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ พ.ศ. 2558
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563     
  ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       

                                                                                                                                  speaker1