คำสั่งสหกรณ์

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

 

 

 คำสั่ง ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
                                    ฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 
   
 คำสั่ง ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
                                    ฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
   
 คำสั่ง ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน     
 คำสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับ
                                     ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
   
 คำสั่ง ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์      
 คำสั่ง ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับ
                                     ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (เพิ่มเติม)   
   
 คำสั่ง ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก      

 

 

 

 
 speaker1