ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565


 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจาปี ๒๕๖๕
 


 speaker1