Slider 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ้ายรัฐสภา จำกัด

เรื่อง โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ระหว่างปิดภาคเรียนปี ๒๕๖๗


 

 

 


 

 

 

 

วิธีคำนวณเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566ท่านสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมในการคำนวณเงินปันผล ได้ที่ Excel (เฉพาะในคอมพิวเตอร์) ที่แนบ

 

  
 

 

 


 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 

 


 
แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

 


ประกาศสหกรณ์ฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. ข่าวสารสมาชิก
  2. เลือกตั้งกรรมการ
  3. ประกาศสหกรณ์
  4. สรุปมติที่ประชุม
  5. ข่าวสาร สส.ชสอ.speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00

 


 
 


 


 


 

 
วันนี้168
เมื่อวานนี้422
สัปดาห์นี้935
เดือนนี้4513
รวมทั้งหมด410691
ผู้ใช้งานขณะนี้
8
Online