การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ครั้งที่ 11/2561
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 103 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
รายละเอียดเพิ่มเติม

speaker1