ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองคำ กองแก้ว

นายชาติชาย เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
มอบเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองคำ กองแก้ว มารดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นางสาวจินดา กองแก้ว 
นางพิมพ์มาดา เพียรเวช นางสุมลรัตน์ แสงดารา ณ วัดคลองตาคล้าย ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

speaker1