ประชาสัมพันธ์ เปิดรับเอกสารเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินกลุ่มใหม่ และรีไฟแนนซ์

ประชาสัมพันธ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เปิดรับเอกสารเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินกลุ่มใหม่ และรีไฟแนนซ์
โดยสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 3-14 สิงหาคม 2563

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

  

speaker1