เรียกเก็บเงินและจ่ายเงินคืนฌาปนกิจสงเคราะห์

เรื่อง   เรียกเก็บเงินและจ่ายเงินคืนฌาปนกิจสงเคราะห์
 
เรียน  
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ (สสอ.รท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นั้น
ในการนี้ สมาคมฯ ได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ๒๕๖๓ มายังสหกรณ์ฯ (รายละเอียดรายชื่อที่แนบ) ดังนั้น เพื่อไม่ให้สมาชิกเสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต โปรดชำระเงินสงเคราะห์ตามช่องทาง ดังนี้
๑.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เลขที่บัญชี ๐๓๔-๐-๑๖๕๓๒-๔ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมายังไลน์กลุ่มชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ปี ๒๕๖๓ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๒.ชำระเงินได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
อนึ่ง สมาชิกที่สหกรณ์ฯ หักเงินล่วงหน้ารายเดือนไว้มากกว่ายอดเรียกเก็บของสมาคม สหกรณ์ฯจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  

speaker1