ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนสถานที่การเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนสถานที่การเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  

speaker1