ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ประจำปี 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ประจำปี 2563

speaker1